Hvordan smart er du?
Språklig intelligens
Logisk-matematisk intelligens
Visuell intelligens
Mellommenneskelig intelligens
Fysisk intelligens
Musikalsk intelligens
Selvinnsikt
Naturalistisk intelligens
Snittresultat av alle som har tatt testen  |  Ta testen